NXT锻造5月火炼发放记录


 • 超级管理员

  只收集当前记录的锻造池里面币数,锻造币数:543,329,94个区块奖励,除去锻造池手续费每个区块和会发放17个(Ignis)火炼,一共1598火炼

  地址 出租日期 持币量 占区块数 火炼
  NXT-899K-KR76-RNVF-DLQVD 2019/3/22 22:00:53 2,010.69 94 6
  NXT-PMHC-W4LG-LSYH-8H7SY 2019/3/18 7:14:33 33,308.89 94 97.96
  NXT-EXE3-CPJN-YBMC-3DB4M 2019/4/2 15:38:33 65,248.15 94 191.90
  NXT-W3S9-KZGE-H582-4DV6B 2019/4/16 18:19:39 200,302.45 94 589.11
  NXT-2DWA-5KBG-3PJ4-4VNUB 2019/4/25 22:31:16 80,004.62 94 235
  NXT-RH75-SQLY-QB5J-D6Y8R 2019/5/3 14:32:59 49,732 89 138.48
  NXT-3UP6-MWX7-GHH2-2SKTF 2019/5/11 3:12:49 45,938.82 70 100.61
  NXT-LQAB-DD7X-3FDF-DNQCL 2019/5/14 15:34:01 23,487.5 55 40.41
  NXT-SG6M-7E6B-A4YW-BNF3A 2019/5/18 14:49:06 8,711.34 46 12.53
  NXT-3ZSW-Y2LJ-9ZFS-G958H 2019/5/25 21:48:49 3,007.66 20 1.88
  NXT-A3CU-X8RR-ZMWE-45VFK 2019/5/26 12:05:29 30,208.24 22 20.79